ALGEMENE VERKOOP – LEVERINGS – EN BETALINGSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

 

In onderstaande algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Ons:

Het lid van de in de kop van deze algemene voorwaarden genoemde vereniging die deze voorwaarden hanteert toevoeging: en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsopvolger(s).

Afnemer; Opdrachtgever; Koper

 

Iedere wederpartij die met ons een overeenkomst aangaat dan wel ons om een offerte vraagt of wie wij een offerte toesturen toevoeging: en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsopvolger(s). De termen afnemer, opdrachtgever en koper worden door elkaar gebruikt.

Overeenkomst(en):

Contractuele verhouding(en), waarbij door ons zaken worden geleverd, diensten verricht, opdrachten worden uitgevoerd of werken tot stand worden gebracht.

 

Algemene Voorwaarden:

Het samenstel van verkoop-, leverings-, betalings- en andere voorwaarden die tussen contractspartijen kunnen gelden, en als zodanig zijn gedeponeerd.

 

Goederen; Producten; Artikelen; Zaken:

Voortbrengselen van productieprocessen, objecten van dienstverlening en handelswaar. De begrippen worden door elkaar gebruikt al naar gelang hun specifieke toepassing.

 

ARTIKEL 2: WERKINGSSFEER

2.1 Voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders te kennen is gegeven, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten van ons, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van de afnemer naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. Wij wijzen uitdrukkelijk de door de afnemer van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en hebben deze dan ook nimmer geaccepteerd.

 

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle nadere of vervolgovereenkomsten tussen partijen, evenals op overeenkomsten en nadere of vervolgovereenkomsten bij de uitvoering waarvan derden zijn of worden betrokken.

 

ARTIKEL 3: STRIJDIGHEID MET ANDERE VOORWAARDEN

3.1 Bij strijdigheid tussen de tekst van andere en onze offertes en onze algemene voorwaarden prevaleert de tekst van onze offertes, onverminderd de toepasselijkheid van de overige bepalingen van onze algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 4: AANBOD EN AANVAARDING

4.1 Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd. Niettemin hebben wij het recht om ons aanbod binnen drie werkdagen nadat het onze afnemer heeft bereikt te herroepen.

 

4.2 Door ons in onze prospectici en ander drukwerk verstrekte gegevens zoals afbeeldingen, maten, gewichten, zijn niet bindend.

 

4.3 Overeenkomsten, al dan niet tot stand gebracht door bemiddeling van onze vertegenwoordigers/agenten, binden ons eerst na acceptatie van het aanbod, dan wel nadat wij tot levering, overeenkomstig de geplaatste bestelling zijn overgegaan.

 

4.4 Eventuele aanvullende afspraken c.q. wijzigingen door de afnemer binden ons slechts indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.

 

4.5 Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

 

4.6 Aanbiedingen betreffen uitsluitend de in de offerte genoemde hoeveelheden en gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

4.7 Elke overeenkomst wordt door ons aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de afnemer – uitsluitend ter onze beoordeling- voldoende kredietwaardig blijkt voor de nakoming van de overeenkomst. Indien de afnemer binnen 3 weken na de datum van de orderbevestiging niets van ons verneemt, dan wordt de afnemer geacht kredietwaardig te zijn en worden wij geacht de order te hebben geaccepteerd. Zie ook 9.1

 

4.8 Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de afnemer een vooruitbetaling te eisen of zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden indien de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen.

 

ARTIKEL 5: PLAATS EN WIJZE VAN LEVERING

5.1 De termijn van levering vangt eerst aan nadat wij alle voor levering noodzakelijke gegevens hebben ontvangen.

 

5.2 Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de zaken het bedrijf/magazijn van ons verlaten. Tenzij anders overeengekomen is de plaats van levering ons magazijn / bedrijf ook in het geval artikelen van buiten Nederland rechtstreeks aan opdrachtgever worden toegezonden. Hetzelfde geldt voor die gevallen waarin wij, al dan niet in opdracht van afnemer voor het vervoer van de artikelen zorgdragen naar de overeengekomen plaats(en) op de wijze zoals is of wordt overeengekomen.

 

5.3 De door ons opgegeven leveringstermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Overschrijding van deze termijn geeft afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat naar eisen van redelijkheid en billijkheid van afnemer niet langer kan worden gevergd de overeenkomst in stand te laten. Ontbindt afnemer de overeenkomst dan vloeit daaruit voor ons geen verplichting voort tot het vergoeden van enige schade, door afnemer ter zake geleden.

 

5.4 Bij niet-tijdige levering dienen wij bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld en dient ons een termijn van minimaal 14 dagen te worden gegund om alsnog na te komen tenzij redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden een langere termijn rechtvaardigen.

 

5.5 De afnemer is verplicht de levering dan wel de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na onze mededeling dat de zaken ter beschikking van de afnemer staan.

 

Eventuele tekorten of beschadigingen van de levering en/of de verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dienen door de afnemer op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten vermeld te (laten) worden, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Daarna worden klachten dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

 

5.6 Afwijkingen in het aantal zaken in de verpakking en gebreken die zich bij het openen van deze verpakking openbaren, dienen binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk aan ons te worden gemeld.

 

5.7 Zichtbare gebreken of tekorten dienen door afnemer binnen 8 dagen schriftelijk aan ons te worden gemeld.

 

5.8 Niet zichtbare gebreken dienen door afnemer binnen 2 dagen, na ontdekking, doch uiterlijk binnen 21 dagen na aflevering aan ons schriftelijk te worden gemeld.

 

5.9 Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren; de afnemer is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van deze voorwaarden.

 

Indien en zolang een deelzending door de afnemer niet is betaald en/of de afnemer niet aan andere verplichtingen uit de desbetreffende overeenkomst of vroegere overeenkomst(en) voldoet, zijn wij gerechtigd zonder verdere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overige leveringen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden na ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gegeven aan de afnemer om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, zulks ter onze keuze, onverminderd zijn recht op vergoeding van schaden, kosten en interest.

 

5.10 Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringsdatum door de afnemer niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Na een periode van twee weken zijn gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze zaken. De eventuele minder opbrengst en de kosten komen voor rekening van de afnemer, onverminderd de overige rechten van ons, tenzij wij ten aanzien van de te leveren zaken tekort komen in de nakoming van onze verplichtingen jegens de afnemer. Wij melden de afnemer schriftelijk dat de goederen voor rekening en risico van de afnemer worden opgeslagen.

 

5.11 Lossen geschiedt steeds naast het voertuig op een verharde weg, waarmee de artikelen worden bezorgd, terwijl afnemer verplicht is de artikelen aldaar in ontvangst te nemen. Afnemer draagt samen met ons zorg voor het lossen van de goederen en blijft afnemer hiermee in gebreke dan komen de daardoor door ons te maken extra kosten geheel voor zijn rekening.

 

5.12 Afnemer dient erop toe te zien dat eventuele douanedocumenten/keuringsrapporten tijdig aan de verantwoordelijke autoriteiten worden geretourneerd bij gebreke waarvan de daarmee samenhangende extra kosten voor rekening van afnemer komen.

 

ARTIKEL 6: (KWALITEITS)KEURING

 

6.1 Afnemer heeft het recht om op zijn kosten de geleverde artikelen te keuren of te doen keuren teneinde na te gaan of deze voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.

 

6.2 In geval afnemer de goederen afkeurt dient afnemer ons in de gelegenheid te stellen om op de plaats waar de goederen werden afgeleverd en waar deze zich dan nog onaangeroerd dienen te bevinden en herkeuring uit te voeren. Indien wij deze herkeuring niet binnen twee maal 24 uur nadat zulks door afnemer aan ons kenbaar is gemaakt hebben uitgevoerd, is afnemer gerechtigd de goederen elders op te slaan.

 

ARTIKEL 7: VERVOER

 

7.1 Het vervoer van voor afnemer bestemde artikelen geschiedt voor rekening en risico van afnemer op een door ons te bepalen wijze.

 

7.2 Met uitzondering van die gevallen waarbij het vervoer van artikelen naar onze afnemers niet met eigen vervoer geschiedt, zijn op het vervoer van toepassing de Algemene Vervoerscondities c.q. de CMR- condities zoals die in de transportwereld worden gehanteerd.

 

7.3 Tenzij het vervoer geschiedt met eigen vervoer zijn de goederen tijdens het vervoer niet verzekerd. Afnemer dient hiervoor zelf zorg te dragen.

 

ARTIKEL 8: EMBALLAGE

 

8.1 Tenzij uitdrukkelijk door ons anders vermeld is de emballage niet in de prijs van onze artikelen begrepen. Onder verpakking wordt hier niet verstaan de commerciële verpakking. Wij berekenen voor de emballage geen statiegeld tenzij wij daar, van overheidswege, toe worden verplicht, of zulks door ons uitdrukkelijk wordt vermeld, bijvoorbeeld door de inzet van standaard- of poolpallets.

 

8.2 Indien wij door onze afnemers of van overheidswege verplicht worden om bij aflevering van onze producten emballage mee terug te nemen dan komen de daarmee samenhangende kosten, daaronder eventueel de kosten van vernietiging ter plaatse begrepen, voor rekening van onze afnemer.

 

8.3 Emballage zoals rolcontainers, kratten, dozen, pallets en dergelijke voor zover niet bestemd voor eenmalig gebruik, blijven ons eigendom en worden door ons, mits in goede staat, teruggenomen tegen het in rekening gebrachte bedrag. Het terug te zenden leeggoed dient gesorteerd te zijn in de desbetreffende kisten en dozen. De afnemer blijft aansprakelijk voor de door hem toegezonden emballage, ook als daarvoor geen statiegeld wordt berekend. De afnemer is gehouden de in zijn bezit zijnde lege retouremballage zo spoedig mogelijk aan ons te retourneren tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

8.4 In rekening gebracht emballagemateriaal (statiegeld) wordt door ons gecrediteerd nadat dit emballagemateriaal onbeschadigd in ons magazijn is teruggekeerd. Bij lichte beschadiging behouden wij ons het recht voor minder te crediteren dan het in rekening gebrachte statiegeld. Bij zware beschadigingen wordt geen bedrag gecrediteerd en staat het emballagemateriaal ter beschikking van koper, hetgeen wij hem zullen melden.

 

ARTIKEL 9: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

9.1 Door ons aan afnemer geleverde artikelen blijven ons onvervreemdbaar eigendom tot het moment waarop deze, met inbegrip van rente en kosten volledig aan ons zijn betaald. De afnemer is vóór volledige betaling niet bevoegd de zaken aan derden te verpanden of het bezit daarvan over te dragen, uitgezonderd de door verkoper geleverde zaken, die de wederpartij in het kader van een normale bedrijfsuitoefening overdraagt. Bij overtreding hiervan, alsmede in geval van gehele of gedeeltelijke toepasselijkheid van artikel 17 hebben wij het recht om alle door ons geleverde zaken, zonder dat enige machtiging van de wederpartij of de rechter daartoe is vereist, zelf terug te nemen of terug te doen halen van de plaats waar deze zaken zich bevinden. Tevens is dan iedere vordering van ons terstond volledig opeisbaar.

 

9.2 De afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons te bewaren. De afnemer is verplicht de zaken, voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan ons op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de afnemer op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra wij te kennen geven dit te wensen, door de afnemer aan ons worden verpand op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van ons tegen de afnemer.

 

9.3 Afnemer verleent ons reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar onze goederen zich bevinden teneinde onze eigendomsrechten uit te kunnen oefenen.

 

ARTIKEL 10: PRIJZEN

 

10.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden onze prijzen:

– in Nederlandse valuta;

– exclusief B.T.W.;

– op basis van door ons gehanteerde minimum-hoeveelheden;

– exclusief kosten van emballage en/of verpakking;

– exclusief in- en uitvoerrechten, alsmede enige overheidsheffing;

– exclusief kosten van transport op- en overslag;

– exclusief kosten van in- en uitlading;

– exclusief kosten van verzekering;

– exclusief kosten van kwaliteitscontroles.

 

10.2 De door ons afgegeven prijzen zijn gebaseerd op kostprijsfactoren zoals die gelden op de datum van aanbieding. Voor wat betreft de factor arbeid geldt dat – tenzij anders is overeengekomen- de prijs gebaseerd is op werkuren op gewone werkdagen.

 

Indien buiten onze schuld werkzaamheden moeten worden verricht buiten deze gewone werkuren of werkdagen, zijn wij gerechtigd de extra kosten daarvan door te berekenen aan afnemer.

 

10.3 Indien één van de kostprijsbepalende factoren van een product wijzigt in de periode tussen de datum van aanbieding en de datum van levering, hebben wij het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht het feit of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van de aanbieding c.q. bevestiging, een en ander met inachtneming van ter zake geldende wettelijke voorschriften. Wijkt de nieuwe prijs meer dan 5% van de overeengekomen prijs af dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Wij zijn in dat geval niet tot schadevergoeding gehouden.

 

10.4 Prijsverhogingen ten gevolge van koersfluctuaties en wijzigingen in de wisselkoersen tussen Nederlandse en andere valuta, wanneer enige betaling in verband met de levering in andere dan Nederlandse valuta dient te worden uitgevoerd, zijn voor rekening van afnemer voor zover deze wijzigingen meer dan 5% afwijken van de koers zoals die gold op de datum van bevestiging van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 11: HOEVEELHEDEN/MATEN

11.1 Door afnemer bestelde hoeveelheden worden door ons automatisch aangepast aan door ons gehanteerde minimum hoeveelheden/verpakkingseenheden.

11.2 De in de overeenkomst vermelde hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven waarbij het ons is toegestaan maximaal 2% af te wijken van de opgegeven dan wel overeengekomen hoeveelheid.

11.3 De afgeleverde hoeveelheden worden door ons op het afleveringsdocument vermeld.

11.4 Indien afnemer zijn bezwaar daartegen niet binnen uiterlijk 24 uur na ontvangst aan ons kenbaar maakt, wordt de op het afleveringsdocument vermelde hoeveelheid geacht het geleverde juist weer te geven.

11.5 Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor niet-ingrijpende details ter zake van door ons te leveren zaken te wijzigen zonder kennisgeving vooraf. Tenzij uitdrukkelijk aangegeven gelden alle door ons opgegeven maten bij benadering. Indien de maten door afnemer zijn verstrekt dragen wij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. Het door afnemer nadien wijzigen van opgegeven maten brengt met zich mee dat de eventueel daarmee samenhangende kosten afnemer in rekening zullen worden gebracht.

 

ARTIKEL 12: BETALING

 

12.1 Betaling van onze facturen dienen zonder inhouding of verrekening te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, in de valuta waarin door ons is gefactureerd en de wijze waarop door ons is aangegeven.

 

12.2 Indien geen uitvoering aan de overeenkomst of betaling kan worden gegeven binnen de overeengekomen termijn door aan afnemer toe te rekenen omstandigheden, leidt dit niet tot opschorting van de betalingsverplichting van afnemer. Hij blijft gehouden op het overeengekomen tijdstip te betalen.

 

12.3 Vanaf eerdergenoemde verzuimtermijn loopt de op dat moment geldende wettelijke rente, over het openstaande factuurbedrag op jaarbasis.

 

12.4 Het niet, niet-tijdig of niet-volledig voldoen door afnemer aan zijn verplichtingen tot betaling geeft ons het recht nakoming of verdere nakoming van de overeenkomst onzerzijds op te schorten totdat door afnemer wel aan deze verplichting is voldaan. Te onzer keuze hebben wij ook het recht de overeenkomst te ontbinden onverminderd ons recht op schadevergoeding in verband met de latere, dan wel de niet- uitvoering van de overeenkomst.

 

12.5 Door afnemer gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

ARTIKEL 13: COMPENSATIE/VERREKENING

 

13. Wij zijn gerechtigd tot compensatie van de in verband met de overeenkomst verschuldigde of te vorderen bedragen met die bedragen welke wij van afnemer te vorderen hebben of aan hem verschuldigd zijn.

 

ARTIKEL 14: KLACHTEN

 

14.1 Klachten dienen door afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan ons kenbaar te worden gemaakt.

 

14.2 Geen klacht wordt aanvaard over geleverde goederen, die wel aan de kwaliteiten en/of geleverde specificatie voldoen, maar die niet geschikt blijken te zijn voor het doel, waarvoor Afnemer deze wenst te gebruiken

 

14.3 Na het verstrijken van de in het artikel genoemde termijnen wordt afnemer geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd alsdan worden klachten niet meer door ons in behandeling genomen.

 

14.4 Klachten ontheffen Afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Leverancier.

 

14.5 Het enkele feit dat wij een klacht onderzoeken impliceert niet automatisch dat wij enige aansprakelijkheid ter zake erkennen.

 

14.6 De klacht dient tenminste te bevatten een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek alsmede een opgave van verdere gegevens waaruit kan worden afgeleid dat de geleverde en door afnemer afgekeurde goederen identiek zijn.

 

14.7 De artikelen waarop de klachten betrekking hebben moeten ter bezichtiging voor ons beschikbaar blijven in de toestand waarin deze zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd en mogen niet worden doorverkocht tenzij wij hiertoe uitdrukkelijk schriftelijke toestemming hebben gegeven.

 

14.8 Indien de klachten een deel van de geleverde artikelen betreffen kan dat geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele partij tenzij de geleverde partij in een dergelijk geval redelijkerwijze niet als bruikbaar te beschouwen is.

 

14.9 Indien afnemer de klacht terecht heeft geuit hebben wij de keuze het afgekeurde product voor onze rekening te vervangen hetzij afnemer te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door afnemer verschuldigde prijs voor het afgekeurde product. Gevolgschade wordt door ons niet vergoed.

 

14.10 In geval van totale vervanging of vergoeding van artikelen wordt rekening gehouden met het reeds verbruikte deel daarvan.

 

14.11 Afnemer zal het afgekeurde product aan ons retourneren na onze voorafgaande schriftelijke toestemming onder door ons te bepalen voorwaarden tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

 

14.12 De klachttermijn op door ons verzonden facturen bedraagt 8 dagen. Indien binnen die termijn niet tegen de factuur is geprotesteerd wordt deze geacht de onderliggende transactie met ons correct weer te geven.

 

14.13 Wij zijn van iedere aansprakelijkheid ontslagen en niet gehouden klachten over gebreken te accepteren en te onderzoeken indien afnemer niet op stipte wijze zijn betalingsverplichtingen dan wel andere verplichtingen jegens ons is nagekomen en ook niet in het geval dat derden al dan niet op last van afnemer, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, enige wijziging of reparatie aan de door ons geleverde goederen hebben aangebracht respectievelijk hebben verricht.

 

14.14 Klachten over gereed gekomen werk dienen binnen 48 uur na het gereedkomen van het werk schriftelijk te worden ingediend bij ons.

 

14.15 De in dit en in artikel 5.7, 5.8 en 5.10 vermelde termijnen gelden onverkort. De in de “Europese Richtlijn betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumenten- goederen” en de daarop gebaseerde wetgeving vermelde termijnen zijn niet van toepassing op onze overeenkomsten met Afnemer indien het geen consumenten koop betreft.

 

ARTIKEL 15: OVERMACHT

 

15.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen, stakingen in ons bedrijf daaronder begrepen.

 

15.2 In het geval van overmacht van ons wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmachtstoestand het ons onmogelijk maakt de overeenkomst uit te voeren. Bij blijvende overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat wij gehouden zijn aan opdrachtgever enige schade te vergoeden.

 

15.3 Indien de overmachtstoestand aan onze zijde langer dan één maand duurt dan heeft onze afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden echter zonder dat zijnerzijds aanspraak kan worden gemaakt op het vergoeden van eventueel geleden schade.

 

ARTIKEL 16: ANNULERING

 

16.1 Verzoek tot annulering door de afnemer van een door ons geaccepteerde order is dient schriftelijk aan ons te geschieden.

 

16.2 Ingeval afnemer de overeenkomst wenst te annuleren als gevolg van overschrijding van de leveringstermijn is afnemer gehouden ons eerst een extra naleveringstermijn van minstens 10 werkdagen te gunnen vanaf het moment dat afnemer de wens tot annuleren aan ons kenbaar heeft gemaakt, onverminderd het bepaalde in art. 5.4.

 

16.3 Indien afnemer een met ons gesloten overeenkomst wenst te annuleren en het daarbij gaat om artikelen die deel uitmaken van ons standaardassortiment, is afnemer annuleringskosten verschuldigd van 15% van het met de overeenkomst gemoeide factuurbedrag (exclusief B.T.W.).

 

16.4 Nadat wij akkoord zijn gegaan met de annulering is de afnemer gehouden aan ons in ieder geval te vergoeden alle, ter uitvoering van de overeenkomst, gemaakte kosten en/of door de annulering geleden c.q. nog te lijden schade alsmede de hierdoor veroorzaakte winstderving, ongeacht onze overige rechten, met inachtneming van het bepaalde in lid 3.

 

16.5 Indien de afnemer de order niettemin annuleert is hij bovendien gehouden:

– tot het betalen van het reeds gepresteerde;

– de uit de annulering voortvloeiende kosten en eventuele valutaverliezen te vergoeden indien wij in verband met de order met een bank of andere derde een valuta-overeenkomst hebben gesloten;

– ons te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van annulering van de order, met inachtneming van het bepaalde in lid 3.

 

16.6 Overeenkomsten strekkende tot levering van op verzoek van afnemer (klantspecifiek) vervaardigde, bewerkte, verpakte, dan wel elders, door ons voor afnemer bestelde artikelen kunnen niet worden geannuleerd.

 

ARTIKEL 17: ONTBINDING

 

17.1 Indien afnemer aan een van zijn verplichtingen uit een met ons gesloten overeenkomst niet, dan wel niet tijdig voldoet hebben wij het recht de betreffende overeenkomst dan wel alle met afnemer gesloten overeenkomsten te ontbinden door een enkele, schriftelijke mededeling en zonder ingebrekestelling, onverminderd onze rechten, in het bijzonder het recht tot volledige schadevergoeding, de in en buiten rechte gemaakte kosten hieronder begrepen.

 

17.2 Wij hebben het recht op gelijke wijze te handelen indien:

– afnemer surséance van betaling aanvraagt;

– afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;

– afnemer (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt;

– op zaken van afnemer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd.

– om toepassing van de Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen (WSNP) verzoekt,

– komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

– enige uit kracht der Wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt;

– nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;

 

17.3 Onder voornoemde omstandigheden hebben wij het recht de gehele dan wel een door ons te bepalen gedeelte van de overeenkomst te ontbinden.

 

17.4 Als wij de ontbinding hebben ingeroepen is onze vordering, vermeerderd met rente, schade en kosten, terstond en geheel opeisbaar.

 

ARTIKEL 18: GARANTIE

 

18.1 Met inachtneming van de in deze algemene voorwaarden genoemde beperkingen garanderen wij de deugdelijkheid van de door ons geleverde artikelen mits al onze instructies met betrekking tot het gebruik van deze artikelen strikt zijn opgevolgd.

 

18.2 De garantie vangt aan op de dag van aflevering van de artikelen. De garantieperiode verstrijkt 3 maanden daarna.

 

18.3 Wij aanvaarden uitsluitend aansprakelijkheid voor gebreken waarvan afnemer aantoont dat deze voor of binnen de garantieperiode zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als een direct gevolg van verkeerde vervaardiging of verkeerde door ons gekozen bewerking dan wel als gevolg van door ons gebruikte ondeugdelijke materialen. Indien het gebrek het gevolg is van enige andere oorzaak, zijn wij niet aansprakelijk.

 

18.4 Wij garanderen de bruikbaarheid van onze artikelen bij een (in de branche) normaal gebruik. Bij een abnormaal hoge gebruiksfrequentie vervalt derhalve de garantie.

 

18.5 Indien wij aansprakelijk zijn uit hoofde van onze garantie is deze aansprakelijkheid beperkt tot het vervangen van de ondeugdelijke artikelen dan wel terugbetaling van het voor deze ondeugdelijke artikelen gefactureerde bedrag. De vervanging van artikelen is beperkt tot herlevering exclusief vrachtkosten.

 

18.6 Wij zijn niet tot enige garantie gehouden;

– indien afnemer niet volledig dan wel niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of uit enige andere overeenkomst met ons;

– indien afnemer de door ons geleverde artikelen onvakkundig of onjuist of in strijd met het doel waarvoor de artikelen zijn bestemd, verwerkt, bewerkt of gebruikt;

– indien, in het geval dat wij niet de producent zijn van de door ons geleverde artikelen, afnemer een garantie heeft ontvangen van de fabrikant, hetzij rechtstreeks, hetzij via ons en indien hij door die fabrikant onder die betreffende garantie schadeloos is gesteld.

 

18.7 In het geval dat wij niet de fabrikant zijn van door ons geleverde artikelen is onze aansprakelijkheid beperkt tot de aansprakelijkheid zoals die wordt aanvaard door deze leverancier van die artikelen en onder diens garantie.

 

18.8 Elke aanspraak op garantie vervalt nadat koper het gekochte in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, heeft bedrukt of gesneden, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft laten bewerken of verwerken, heeft laten bedrukken of snijden, dan wel aan derden heeft doorgeleverd, tenzij koper aantoont dat hij redelijkerwijze niet in staat is geweest de gebreken voor ingebruikname of doorlevering aan ons kenbaar te maken.

 

ARTIKEL 19: AANSPRAKELIJKHEID

 

19.1 Wij zijn niet gehouden tot meer en/of enige schadevergoeding dan op grond van de in deze algemene voorwaarden genoemde.

 

19.2 Onze aansprakelijkheid uit hoofde van deze overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot die ingevolge de garantie in artikel 18 omschreven.

 

19.3 Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor direct, hetzij voor indirecte schade, kosten en rente, voor zover niet gedekt door onze assuradeuren, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

19.4 Indien de gevolgen van enige schade, uit hoofde van deze overeenkomst ontstaan, door afnemer te verzekeren was, dan wel normaliter door afnemers in die branche verzekerd wordt, zullen wij nimmer aansprakelijk gehouden kunnen worden.

 

19.5 Wij zijn, behoudens in geval van opzet of grove schuld onzerzijds, niet aansprakelijk voor kosten, schade en rente, die direct of indirect het gevolg zijn van bijvoorbeeld:

– schending van octrooien, licenties, auteursrechten of andere rechten van derden, als gevolg van gebruik van, door of vanwege afnemer aan ons verstrekte gegevens;

– nalatigheid van onze werknemers of van personen die door ons zijn gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst;

– schade die direct of indirect aan personen, goederen of het bedrijf van afnemer en/of derden mocht ontstaan.

 

19.6 Modellen, afbeeldingen, gereedschap, tekeningen, beschrijvingen en alle overige informatie, door afnemer te onzer beschikking gesteld, blijven voor zijn rekening en risico en zullen na gebruik, eveneens voor zijn rekening en risico aan hem worden geretourneerd.

 

19.7 Wij hebben met assuradeuren verzekeringsovereenkomsten gesloten ter zake van wettelijke aansprakelijkheid en productenaansprakelijkheid. Wij hebben in die verzekeringen de risico’s gedekt die normaliter kunnen voortvloeien uit de overeenkomsten met ons. Deze wetenschap ontslaat onze afnemers niet van de verplichting zichzelf ook adequaat en op dezelfde wijze te verzekeren, in het bijzonder voor schade die het gevolg is of kan zijn van door ons geleverde artikelen en/of diensten.

 

19.8 Wij zijn niet aansprakelijk indien zaken niet geschikt blijken voor het doel waarvoor koper deze van ons heeft gekocht. Koper dient zich derhalve omtrent de geschiktheid van zaken voor het doel dat hij daarmee beoogt tevoren op de hoogte te stellen.

 

ARTIKEL 20: EXONERATIECLAUSULES

 

20.1 Hout

 

Hout is een natuurproduct en daarom zijn wij niet aansprakelijk voor het in het hout optreden en/of aanwezig zijn van kleine scheuren, kleine spleten, kleine kieren, harskernen, kwasten, geringe kleurverschillen en onderling afwijkende nervatuur.

 

20.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor kleurverschillen ten gevolge van lichtinval. Hout en bekledingsstof dienen volgens voorschrift gereinigd te worden. Voor beschadigingen aan meubelen, die geconstateerd worden nadat de reclametermijn is verstreken, kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden.

 

20.3 Montage

 

Voor artikelen die gemonteerd moeten worden geldt dat wij niet aansprakelijk zijn voor:

a. een verkeerde montage en/of onjuiste toepassing en/of onjuiste verwerking van onze materialen;

b. zichtbare beschadigingen die niet op de vrachtbrief zijn vermeld;

c. de wijze van het gebruik, in de meest ruime zin van het woord, van de door ons geleverde goederen;

d. het niet verkrijgen van de benodigde vergunningen door afnemer;

e. het oplopen van verwondingen tijdens montage of gebruik, tenzij de verwonding het gevolg is van een door ons geleverd gebrekkig product; f. het ontbreken en/of niet geschikt zijn van de benodigde voorzieningen;

g. onvoldoende verankering.

 

20.4 Een beschadiging aan een door ons geleverd artikel kan het artikel onveilig maken, hoewel het op het oog nog zou kunnen worden gebruikt voor het doel waarvoor het was bestemd. Het artikel voldoet onder die omstandigheden echter dan niet meer aan de door ons gegarandeerde veiligheidseis en dient derhalve niet meer te worden gebruikt. Indien afnemer het artikel desondanks gebruikt, is iedere aansprakelijkheid onzerzijds uitdrukkelijk uitgesloten.

 

ARTIKEL 21: VERPAKKING ONDER PRIVATE-LABEL

 

21.1 Indien onze afnemer ons verzoekt de door hem verkochte artikelen te verpakken onder het zogeheten private-label dan dient afnemer ons steeds tijdig van voldoende geschikt verpakkingsmateriaal te voorzien bij gebreke waarvan wij niet aansprakelijk gehouden kunnen worden voor enige vertraging in de aflevering van de door afnemer gekochte producten.

 

21.2 Indien het gaat om machinaal te verwerken verpakkingsmateriaal dan dient het verpakkingsmateriaal geschikt te zijn voor verwerking op onze verpakkingsmachines.

 

ARTIKEL 22: INDUSTRIËLE/INTELLECTUELE EIGENDOM

 

22.1 Alle door ons verstrekte gegevens, tekeningen, afbeeldingen en overzichten in catalogi en prijscouranten zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is afnemer niet toegestaan om zonder onze uitdrukkelijke toestemming deze bescheiden te kopiëren of aan derden ter inzage te geven.

 

22.2 Indien afnemer ons grondstoffen, hulpmaterialen, ingrediënten of drukwerk ter beschikking stelt om te worden verwerkt in door afnemer bij ons gekochte producten, dan vrijwaart afnemer ons uitdrukkelijk tegen mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op auteursrechten en rechten uit octrooien, merken of modellen.

 

22.3 Indien wij afnemer producten hebben geleverd onder ons eigen merk, dan is het afnemer toegestaan bij wederverkoop dit merk te gebruiken en daarmee reclame te maken. Dit recht geldt uitsluitend voor de duur dat afnemer onze producten (weder)verkoopt.

 

ARTIKEL 23: PARTIËLE NIETIGHEID

 

23.1 Indien één van de bedingen (of een onderdeel daarvan) uit deze algemene voorwaarden dan wel enig onderdeel van de onderliggende overeenkomst nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, dan laat dat voor het overige de inhoud van het beding, de bedingen van deze algemene voorwaarden onverlet, c.q. blijft de onderliggende overeenkomst in stand.

 

23.2 Partijen zullen alsdan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoeling die partijen met de onderliggende overeenkomst dan wel met deze algemene voorwaarden beoogden het dichtst benadert.

 

ARTIKEL 24: TOEPASSELIJK RECHT

 

24.1 Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing, zulks met uitzondering van het Weens koopverdrag.

 

ARTIKEL 25: BEVOEGDE RECHTER

 

25.1 De rechter in onze woonplaats is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen uit met ons gesloten overeenkomsten tenzij de Kantonrechter bevoegd is. Niettemin hebben wij het recht een geschil ter beslissing voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van onze afnemer.

 

ARTIKEL 26: AFWIJKENDE BEPALINGEN ALLEEN IN GEVAL VAN CONSUMENTENKOOP

 

26.1 Indien sprake is van een Consumentenkoop gaan de dwingendrechtelijke bepalingen van titel 1 van boek 7 BW boven de bepalingen in deze algemene voorwaarden, voor zover daarin van de dwingendrechtelijke bepalingen wordt afgeweken.

 

ARTIKEL 27: VERTALINGEN

 

27.1 Van deze algemene voorwaarden kunnen vertalingen in omloop worden gebracht. Echter de Nederlandse tekst blijft bindend.

 

ARTIKEL 28: VINDPLAATS VOORWAARDEN

 

28.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 64074099.Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van de aanbieding c.q. transactie met ons.

nl_NLNL